Để đăng ký tham gia sinh hoạt lại/sinh hoạt bổ sung Tuần SHCDSV, sinh viên tiến hành thực hiện các công việc sau:

Bước 1: Tải mẫu Đơn đăng ký tham gia sinh hoạt lại/sinh hoạt bổ sung Tuần SHCDSV (tại đây).

Bước 2:  Điền đầy đủ thông tin vào Đơn đăng ký tham gia sinh hoạt lại/sinh hoạt bổ sung Tuần SHCDSV.

Bước 3: Nộp đơn về Phòng Công tác sinh viên & Thanh tra Giáo dục (thông qua hộp thư dungnv@hufi.edu.vn)

Thông tin hỗ trợ: 096.5454.369 (Zalo thầy Nguyễn Văn Dung).